Fitoterapia TimeLine 4 2021_Часть1

 

 

ЗМІСТ / CONTENT 

Медицина / Medicine

Н.В. Мацюх, І.В. Лоскутова. Застосування фітозасобів у комплексному лікуванні синдрому подразненого кишечнику у хворих із хронічною герпетичною інфекцією / N.V. Matsiukh, I.V. Loskutova. The use of herbal remedies in the complex Treatment of irritable bowel syndrome in Patients with chronic herpetic infection …………………………4

Ю.В. Дроняк, Л.С. Бабінець. Супутній аскаридоз як фактор обтяження трофологічного статусу при хронічному панкреатиті / Y.V. Dronyak, L.S. Babinets. Accompanying ascaridosis as a factor of aggression of trophological status in chronic pancreatitis ……………7

О.С. Земляк. Когнітивні порушення у пацієнтів з хронічним панкреатитом у коморбідності з цукровим діабетом та можливості їхньої корекції методом малооб’ємної інфузійної терапії / O.S. Zemlyak. Cognitive disabilities in patients with chronic pancreath in combort with diabetes mellitus and possibility ofcorrection by low volume infusion therapy…..12

І.В. Лоскутова, Н.П. Карандаш. Медична реабілітація хронічного обструктивного захворювання легень у хворих із хелікобактеріозом / I.V. Loskutova, N.P. Karandash. Medical rehabilitation of chronic obstructive pulmonary disease in patients with helicobacteriosis ..16

А.П. Левицький, В.В. Величко, І.О. Селіванська, А.П. Лапінська. Вплив рослинних кормових добавок на показники ліпідного обміну в сироватці крові щурів з експериментальним дисбіозом / A.P. Levitsky, V.V. Velichko, I.A. Selivanskaya, A.P. Lapinskaya. Influence of vegetable feed additives on lipid metabolism indices in rat blood serum with experimental dysbiosis ……………..21

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ / BIOLOGICAL. PHARMACEUTICAL 

О.І. Голембіовська, М.А. Архипова, Т.М. Луценко, О.Ю. Галкін. Аналіз сучасного стану розробки противірусних фітопрепаратів в Україні та світі (огляд літератури) / O.I. Golembiovska, M.A. Arkhypova, T.M. Lutsenko, O.Yu. Galkin. Analysis of the current state of development of antiviral herbal remedies in Ukraine and the world ….. 25

В.В. Даруга, В.Р. Карпюк, Ю.Т. Конечний, Р.Т. Конечна.
Clematis vitalba. Аналітичний огляд літератури / V.Daruha, V.Karpiuk,Yu. Konechnyi, R. Konechna. Clematis vitalba. Analytical literature review ……………..30

Т.І. Войтенко. Компонентний склад ефірної олії з трави будяка пониклого (CARDUUS NUTANS L.) / T.I. Voitenko. The component composition of the essential oil of the CARDUUS NUTANS L. Herb. ……..35

Ю. С. Маслій, Н. І. Філімонова, О. А. Рубан, І. Ю. Тіщенко, С. А. Куценко. Вплив діючих речовин лікувальної жувальної гумки на патогенні властивості мікроорганізмів ротової порожнини / Yu. S. Maslii, N. I. Filimonova, O. A. Ruban, I. Yu. Tishchenko, S. А. Kutsenko. Influence of active substances of medicinal chewing gum on pathogenic properties of oral cavity microorganisms ………………………………………………….40

В.В. Трохимчук, Л.Л. Давтян, Р.С. Коритнюк, А.О. Дроздова, О.П. Гульчій, Н.М. Косяченко, Т.Ф. Оліфірова, М.І. Наумова. Розробка фармацевтичної композиції у формі жувальних таблеток /  V.V. Trokhymchuk, L.L. Davtian, R.S. Korytniuk, A.O. Drozdova, O.P. Hulchiy, N.M. Kosyachenko, T.F. OliȒrova, M.I. Naumova. Development of pharmaceutical composition in the form of chewable tablets …………………………………………….44

В.О. Тарасенко, Т.В. Приходько, О.Ф. Кучмістова, А. Луцька, Р.Л. Притула, Д.В. Вороненко, Д.В. Дроздов. Маркетингові дослідження лікарських засобів для застосування у дерматології на фармацевтичному ринку України (повідомлення ІІ) / V.О. Tarasenko, T.V. Prykhodko, O.F. Kuchmistova, A.M. Lutska, R.L. Prytula, D.V. Voronenko, D.V. Drozdov.  Pharmaceuticals marketing researches for use in dermatology and on the pharmaceutical market of Ukraine in general (message II) ………………………..53

Т.В. Опрошанська, О.П. Хворост. Кількісне визначення суми органічних кислот в настоянках з сировини поширених видів рослин за допомогою потенціометрії / T.V. Oproshanska, O.P. Khvorost. Quantitative determination of the amount of organic acids in tinctures from plant raw materials of common species of plants with using potentiometry ……….61

С.М. Марчишин, О.Я. Скринчук, І.С. Дахим, О.Л. Демидяк. Обґрунтування вибору екстрагента для вилучення комплексу біологічно активних речовин з катрану серцелистого листків і коренів / S.M. Marchyshyn, O.I. Skrynchuk, M.M. Vasenda, I.S. Dakhym, O.L. Demydyak. Rationale for choosing extractant for extraction of a complex of biologically active substances from heartleaf crambe leaves and roots …………….66

А.О. Мосійчук, В.В. Вельма, Г.С. Тартинська, К.С. Скребцова. Дослідження гідроксикоричних кислот у Prunella vulgaris L. / A.O. Mosiychuk, V.V. Velma, G.S. Tartynska, K.S. Skrebtsova. Study of hydroxycaric acids in Prunella vulgaris L. …………..69

 

КОНФЕРЕНЦІЇ. СИМПОЗІУМИ, КОНГРЕСИ / CONFERENCES. SYMPOSIUMS.
CONGRESSES

Звіт та резолюція науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Актуальні питання: здоров’я і довголіття – фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження. Комплементарні методи як здоровий спосіб життя». 22-23 жовтня 2021 р., м. Київ / Report and resolution of Scienti∀c symposium with international participation, attracting young scientists, students «Topical issues: health and longevity-fundamental and clinical research, implementation. Complete methods as a healthy lifestyle”. 22-23 of October 2021, Kyiv …….70

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ / INFORMATION FOR AUTHORS ……………………………………………………………79

ПАМ’ЯТІ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ. Є.С. Товстуха / IN MEMORY OF PROMINENT SCIENTISTS. Ye.S.Tovstukha …………………..82

 

Fitoterapia TimeLine 4 2021_Часть19

 

_________Фітотерапія. Часопис № 4. 2021________