zmist

 

ЗМІСТ / CONTENTS

МЕДИЦИНА / MEDICINE

 Кориця (Cinnamonum zeylanicum) як спеція і лікарська рослина: новітні дані про лікувально-профілактичні властивості та перспективи застосування в медицині й оздоровчому харчуванні (аналіз літератури). Олександр ВОЛОШИН, Лариса ВОЛОШИНА, Наталія БАЧУК-ПОНИЧ, Олександра ДОГОЛІЧ./ Oleksandr VOLOSHYN, Larysa VOLOSHYNA, Nataliia BACHUK-PONYCH, Oleksandra DOGOLICH. Cinnamon (Cinnamonum zeylanicum) as a spice and medicinal plant: the latest data on therapeutic and preventive properties and prospects of application in medicine and healthy nutrition (literature analysis) ……5

Pharmacological properties of calcium and magnesium: unity and struggle of opposites. Ganna ZAYCHENKO, Nadiya GORCHAKOVA, Igor BELENICHEV, Olena SHUMEYKO, Olena KLYMENKO, Vasyl BABAK…………11

 Фармакологічні властивості кальцію і магнію: єдність і боротьба протилежностей. Ганна ЗАЙЧЕНКО, Надія ГОРЧАКОВА, Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Олена ШУМЕЙКО, Олена КЛИМЕНКО, Василь БАБАК / Ganna ZAYCHENKO, Nadiya GORCHAKOVA, Igor BELENICHEV, Olena SHUMEYKO, Olena KLYMENKO, Vasyl BABAK. Pharmacological properties of calcium and magnesium: unity and struggle of opposites ….18

Вплив людини та змін у природі на біологічнубезпеку (огляд проблеми). Ігор ХУДЕЦЬКИЙ, Юлія АНТОНОВА-РАФІ.  / Ihor KHUDETSKYY, Juliia ANTONOVA-RAFI. Human influence and changes in nature on biological security (overview of the problem)………………26

Ендогенний біосинтез «есенціальних» жирних кислот у тваринному організмі. Анатолій ЛЕВИЦЬКИЙ, Ігор ХОДАКОВ, Владислав ВЕЛИЧКО, Ірина СЕЛІВАНСЬКА, Алла ЛАПІНСЬКА / Anatoly LEVYTSKY, Igor KHODAKOV, Vladyslav VELYCHKO, Iryna SELIVANSKA, Alla LAPINSKA. Endogenous biosynthesis of “essential” fatty acids in the animal organism…………………….35

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ. ДИСКУСІЇ / PHІSICAL THERAPY. ERGOTHERAPY. DISCUSSIONS

Аналіз ефективності комплексної програми фізичної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію з фіброміалгіями шийно-комірцевої зони. Алла КОВАЛЬОВА, Ігор ХУДЕЦЬКИЙ / Alla KOVALEVA, Igor KHUDETSKYY. Complex physical therapy effectiveness analysis at patients with arterial hypertension and neck-collar zone fibromyalgias …………………42

Застосування засобів фізичної терапії у поєднанні з міофасицальним релізом у осіб із синдромом цервікалгії  Анжела ПРИПУТЕНЬ, Сергій КУРИЛО/ Anzhela PRYPUTEN, Sergey KURILO. The use of physical therapy in combination with myofascial release inpersons with cervicalgia syndrome ……..52

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ / BIOLOGY.PHARMACY

Організаційні аспекти фармацевтичного забезпечення засобами рослинного походження в надзвичайних ситуаціях. Катерина СМЕТАНІНА, Алла ПАРХОМЧУК/ Kateryna SMETANINA, Alla PARKHOMCHUK. Organizational aspects of pharmaceutical supply of plant origin in emergency situations………………57

Evgeny STEPANOV, Sergii PASICHNYK. Analysis of the influence of some soil micro elements on the concentration of the flavonoid rutin in Tanacetum vulgare (Linneus, 1753) …………………………..65

Аналіз впливу деяких мікроелементів ґрунту на концентрацію флавоноїду рутину в пижма звичайного (Tanacetum vulgare Linneus, 1753). Євгеній СТЕПАНОВ, Сергій ПАСІЧНИК / Evgeny STEPANOV, Sergii PASICHNYK. Analysis of the influence of some soil micro elements on the concentration of the flavonoid rutin in Tanacetum vulgare (Linneus, 1753)…………72

Anemone ranunculoides L.: аналітичний огляд поширення, хімічного складу, біологічної активності та медичного застосування (огляд літератури). Ангеліна ДОМАШОВЕЦЬ, Оксана ХРОПОТ, Роксолана КОНЕЧНА / Anhelina DOMASHOVETS, Oksana KHROPOT, Roksolana KONECHNA. Anemone ranunculoides L.: analytical review of distribution, chemical composition, biological activity, and medical application (literature review)………..79

Дослідження вмісту полісахаридів у видах роду деревій. Галина СМОЙЛОВСЬКА, Олена МАЛЮГІНА, Олександр МАЗУЛІН, Олена ЄРЕНКО, Тая ХОРТЕЦЬКА / Galina SMOILOVSKA, Olena MALIUHINA, Oleksandr MAZULIN, Olena YERENKO, Taya KHORTETSKA. Study of the polysacharydes content in species of yarrow genus…86

Морфолого-анатомічні ознаки надземних органів Camelina microcarpa Andrz. Тетяна ЛІСОВА, Сергій ТРЖЕЦИНСЬКИЙ/ Tetiana LISOVA, Serhiy TRZHETSYNSKYI. Morphological and anatomical characteristics of aerial part Camelina microocarpa Andrz……………..91

НАУКОВІ ЗІБРАННЯ / SCIENTIFIC CONFERENCES

Звіт науково-практичної конференції з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів, приуроченої до 160-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського «Місце і роль людини у природі» / Report of the scientific and practical conference with international participation, involving young scientists and students, dedicated to the 160th anniversary of the birth of Academician V.I. Vernadsky “The place and role of man in nature”…………97

Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю, залученням молодих учених, студентів, приуроченої до 160-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського «Місце і роль людини у природі за В.І. Вернадським» від 30 травня 2023 року / The resolution of the scientific and practical conference with international participation, involving young scientists and students, dedicated to the 160th anniversary of the birth of Academician V.I. Vernadsky “Place and role of man in nature according to V.I. Vernadsky” dated May 30, 2023 ……….105

title