title zmist

ЗМІСТ / CONTENTS

МЕДИЦИНА / MEDICINE

Рослинні та інші адаптогени з актопротекторними властивостями (фітопрепарати та харчові добавки). Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Надія ГОРЧАКОВА, Наталія САВЧЕНКО, Наталія ЯКОВЛЕВА, Ірина ВАРАВКА, Павло ВАРВАНСЬКИЙ, Кирило БЄЛЕНІЧЕВ……………………………….5

Vegetable and other adaptogens with actoprotectory properties (phytodrugs and food supplements). Igor BELENICHEV, Nadiya GORCHAKOVA, Natalia SAVCHENKO, Natalia YAKOVLEVA, Iryna VARAVKA, Pavlo VARVANSKYI, Kyrylo BELENICHEV……………………13

Альтернативні методи корекції менопаузального синдрому в пацієнток з артеріальною гіпертензією. Лариса КОЛОТВІНА, Галина ДАНИЛЬЧУК, Галина КОРНОВАН, Володимир СИНЕНКО, Світлана КОВАЛЕНКО, Анатолій ПАНЕНКО, Андрій КОЛОТВІН / Larysa KOLOTVINA, Halyna DANYLCHUK, Galyna KORNOVAN, Volodymyr SYNENKO, Svitlana KOVALENKO, Anatolii PANENKO, Andrii KOLOTVIN. Alternative methods of correction of the menopausal syndrome in patients with arterial hypertension……21

Comparative assessment of the effect of consumption of vegetable oils with different fatty acid composition on lipoperoxidation and the development of liver steatosis. Anatoly LEVYTSKY, Vladyslav VELYCHKO, Iryna SELIVANSKA, Alla LAPINSKA….26

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ. ДИСКУСІЇ / PHІSICAL THERAPY. ERGOTHERAPY. DISCUSSIONS

Комплексний підхід до надання реабілітаційних послуг у разі захворювань серцево-судинної системи.Оксана КОВАЛЬЧУК, Зіновій ЯЩИШИН, Олег ГРЕЦЬКИЙ. / Oksana КOVALCHUK, Zіnovii YASHCHYSHYN, Oleh HRETSKYI. Complex approach to the provision of rehabilitation services for diseases of the cardiovascular system……..32

Застосування методики “Neurac” у поєднанні з методикою “Mulligan” у фізичній терапії коксартрозу ІІ–ІІІ ступенів. Іван ГРИШИН, Юлія АНТОНОВА-РАФІ / Ivan HRYSHYN, Yulia ANTONOVA-RAFI. Application of the “Neurac” method in combination with the “Mulligan” method in the physical therapy of coxarthrosis of stages ІІ–ІІІ……37

Клініко-біологічні методи, які сприяють виявленню та діагностиці перекосу тазу. Денис БІЛЕВИЧ, Ігор ХУДЕЦЬКИЙ / Denys BILEVYCH, Igor KHUDETSKYY. Clinical and biological methods that facilitate the detection and diagnosis of pelvic tilt………………….48

Порівняння методів обстеження військових у разі компресійного перелому хребта. Аліна ЛИТВИНЧУК, Юлія АНТОНОВА-РАФІ / Alina LYTVYNCHUK, Yulia ANTONOVA-RAFI. Comparison of methods of examination of military for compression fracture of the spine …….56

Біоелектронна медицина у спорті: обґрунтування біофізичних механізмів та клінічної доцільності використання. Олена ФІЛЮНОВА, Ганна НЕВОЙТ, Максим ПОТЯЖЕНКО, Альфонсас ВАЙНОРАС …..63

Olena FILIUNOVA, Ganna NEVOIT, Maksim POTYAZHENKO, Alfonsаs VAINORAS. Bioelectronic medicine for sports: justification of biophysical mechanisms and clinical feasibility of use….73

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ / BIOLOGY. PHARMACY

Фармакотерапевтичний дизайн комплексного рослинного препарату з поліфункціональною дією (огляд літератури). Марина АРХИПОВА / Maryna ARKHYPOVA. Pharmacotherapeutic design of a complex herbal preparation with multifunctional action (literature review) ……………….83

Дослідження впливу кількісних факторів на фармако-технологічні властивості таблеток на основі фітосубстанції грецького горіха перетинок. Мар’яна ВАСЕНДА, Лілія БУДНЯК, Ганна КРАМАР, Лариса КРАВЧУК / Marjana VASENDA, Liliia BUDNІAK, Hanna KRAMAR, Larysa KRAVCHUK. Study of the eefect of quantitative factors on the pharmaco-technological properties of tablets based on the phytosubstance of Juglans regia L. membranes…. 95

Дослідження морфолого-анатомічної будови мильнянки лікарської трави. Світлана МАРЧИШИН, Ірина ДАХИМ, Лілія КОСТИШИН, Надія КОВАЛЬСЬКА / Svitlana MARCHYSHYN, Iryna DAKHYM, Liliia KOSTYSHYN. Research of the morphological and anatomical structureof the Soapwart herb …..101

Anatomical and phytochemical study leaves of Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Larysa MAKHYNIA, Oksana YEMELIANOVA …108

Пошук перспективних рослин серед представників роду Hydrangea L. (огляд літератури). Людмила МОСУЛА, Вікторія МОСУЛА / Liudmila MOSULA, Viktoria MOSULA. Search for prospective plants among the representatives of the genus Hydrangea L. (literature review) …….113

Вивчення амінокислотного складу кохії віничної. Вікторія ПРОЦЬКА……119

Study of the amino acids composition of Kochia scoparia (L.) Schrad. Viktoriia PROTSKA ……………………………………..123

Морфолого-анатомічне вивчення трави тимофіївки лучної. Ігор БОНДАРЕНКО, Вікторія КИСЛИЧЕНКО / Ihor BONDARENKO, Viktoriia KYSLYCHENKO. Morphological and anatomical study of timothy herb…127

Вплив тривалості зберігання на стан прооксидантно-антиоксидантної системи тканин насіння Fagopyrum esculentum L. Марія БОБРОВА, Олена ГОЛОДАЄВА, Сергій МОВЧАН, Ярослава ТУР / Maria BOBROVA, Olena HOLODAIEVA, Serhii MOVCHAN, Yaroslava TUR. Influence of storage duration on the state of the prooxidant-antioxidant system of seed tissues of Fagopyrum esculentum L. …………………132

Лікувальні властивості та використання субтропічних рослин колекції Хорольського ботанічного саду (повідомлення 2). Володимир КРАСОВСЬКИЙ, Роман ФЕДЬКО, Таїсія ЧЕРНЯК, Олексій ОРЛОВСЬКИЙ / Volodymyr KRASOVSKYI, Roman FEDKO, Taisiya CHERNIAK, Oleksiy ORLOVSKYI. The medicinal properties and the use of the subtropical plants of the Khorol Botanical Garden’s collection (notice 2) ………………………….138

Malva sylvestris L.: аналітичний огляд поширення, хімічного складу, біологічної активності та медичного застосування (огляд літератури). Анастасія КУЛАКІВСЬКА, Роксолана КОНЕЧНА…………………..146

Anastasiia KULAKIVSKA, Roksolana KONECHNA. Malva sylvestris L.: analytical review of distribution, chemical composition, biological activity and medical application (literature review) ……………………..156