Bobkova I., Buryanova V., Goncharuk S., Dunaevskaya O., Uminska K., Khranivska V. (2022). Anatomichne doslidzhennia lystkiv Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. [Anatomical investigation of sheets Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.]. Fitoterapiia. Chasopys – Phytotherapy. Journal, 1, 77–81, doi: 10.33617/2522-9680-2022-1-77

 

13