88str_li_250122

 

content_3_2021_Fitoterapia_Magazin_1_88str_li_250122

 

 

ЗМІСТ / CONTENT 

МЕДИЦИНА / MEDICINE

С.І. Білай. Корекція квертином окисної модифікації білків у хворих на уратний нефролітіаз коморбідний з метаболічним синдромом / S.I. Bilai. Correction of protein oxidative modification with quertinein patients with uronephrolithiasis comorbid with metabolic syndrom. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10

А.П.Левицький, В.В.Величко, П.І.Пустовойт, І.О.Селіванська. Гепатопротекторна ефективність споживання макухи з насіння високо-олеїнового соняшника щурами з експериментальним дисбіозом / A.P. Levitsky, V.V. Velichko, P.I. Pustovoit, I.A. Selivanskaya. Нepatoprotective efficacy of consumption of high-oleic sunflower seed oilcake in rats with experimental dysbiosis . . . . . 10-15

Сепідех Парчамі Газає, Т.П. Гарник, В.А. Туманов,Е.В. Горова, Хамід Муртаза. Фітохімічна характеристика антитромботичних засобів природного походження (Огляд літератури) / Sepideh Parchami Ghazaee, Tetiana Harnyk, Viktor Tumanov, Ella Gorova, Murtaza Hameed. Phytochemical characterization of antithrombotic agents of natural origin (mini review) . . . . . . . . . . . 16-19

С.В. Потоцька. Іридодіагностика у клінічній практиці / S.V. Pototska. Iridology in clinical practice . . . . . . . 19-23

 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ. ДИСКУСІЇ / PHІSICAL THERAPY. ERGOTHERAPY. DISCUSSION

В.В. Крутов. Традиційна та інформаційно-енергетична медицина: дві комплементарних системи знань на варті здоров’я людини / V.V. Krutov. Traditional and informational-energetic medicine: two complementary systems of knowledge to guard human health . . . . . . . . . 24-30

 

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ / BIOLOGICAL. PHARMACEUTICAL

 

Г.Ф. Керімова, В.А. Рибак, В.В. Король. Визначення токсикологічних властивостей, ульцерогенної та місцевоподразнювальної дії сухих екстрактів листя та кореневищ Iris hungarica / G.F. Kerimova, V.A. Rybak, V.V. Korol. Determination of toxicological properties, ulcerogenic and local irritating effects of dry extracts of leaves and roots of Iris hungarica . . . . . . . . . . . . . . . . 30-36

В.О. Пінкевич, Н.Є.Бурда, І.О.Журавель, І.В.Орленко. Дослідження якісного складу та кількісного вмісту мінеральних елементів у сировині матіоли дворогої (Matthiola bicornis (Sibth.&SM) DC) сорту Вечірній аромат / V.O.Pinkevych, N.Ye.Burda, I.O.Zhuravel, I.V.Orlenko. The study of the mineral composition of (Matthiola bicornis (Sibth.&SM) DC) Vechirnij aromat variety raw materials. . . . 36-39

 

І.А.Бобкова, В.В.Бур’янова, О.Ф.Дунаєвська, К.А.Умінська, В.О.Хранівська. Морфологічні особливості деяких представників роду Mentha L. / І.Bobkova, V.Burianova, O. Dunaievska, K.Uminska, V.Khranivska. Morphological features of some representatives of the genus Mentha L.. . . . . . . . . . . . . 39-44

Г.П.Смойловська, О.В.Мазулін, О.К.Єренко, О.О.Малюгіна, Т.В.Хортецька. Дослідження складу поліфенольних сполук у траві деревію майже звичайного та деревію щетинистого / G.P.Smoylovska, O.V.Mazulin, O.K.Yerenko, O.O.Maliuhina, T.V.Khortetska. Study of the composition of polyphenol compounds in herb of achillea setacea waldst. et kit. and achillea submillefolium klok. et krytzka . . . . . . . 45-50

І.Б.Пєткова, Л.М.Інгурян, Л.М.Горяча, І.О.Журавель, В.С.Кисличенко. Елементний склад сировини волошки синьої /  I.B.Pietkova, L.M.Unhurian, L.M.Horiacha, I.O.Zhuravel, V.S.Kyslychenko. Elemental composition of cornflower blue raw materials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-53

І.О.Власенко, Л.Л.Давтян. Аудит фасованої продукції лікарських рослин, які застосовуються при цукровому діабеті, на фармацевтичному ринку України / I.O.Vlasenko, L.L.Davtian. Audit of packaged products of medicinal plants for treatment of diabetes mellituson the pharmaceutical, market of Ukraine. . . . . . . 53-61

У.П. Журавель, Ю.Т. Конечний, А.С. Крвавич, Р.Т. Конечна. Thalictrum foetidum. Аналітичний огляд / U.Zhuravel, Yu.Konechnyi, A.Krvavych, R.Konechna.Thalictrum foetidum. Аnalytical review. . . . . . 61-67

В.О.Тарасенко, Т.В.Приходько, О.Ф.Кучмістова, А.М.Соломенний, О.В.Плешкова, О.В.Белозьорова, Д.В.Дроздов. Маркетингові дослідження лікарських засобів для застосування у дерматології на фармацевтичному ринку України (Повідомлення I) / V.A.Tarasenko, T.V.Prykhodko, О.F.Кuchmistova, A.M.Solomenniy, O.V.Pleshkova, O.V.Belozerova, D.V.Drozdov. Pharmaceuticals marketing researches for use in dermatology and on the pharmaceutical market of Ukraine in general (Message I) . . . . . . . . . . . . . . . 67-74

КОНФЕРЕНЦІЇ. СИМПОЗІУМИ. КОНГРЕСИ / CONFERENCE. SYMPOSIUM. CONGRESS

Програма науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Актуальні питання здоров’я і довголіття – фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя», 22-23 жовтня 2021 р., м. Київ / Program scientific-practical symposium with international participation, involvement of young scientists, students “Current issues: “Health and longevity – fundamental and clinical research, implementation. Complementary methods as a healthy life style,” october 22-23, 2021, Kyiv . . . . . . . . . . .75-78

Вітання знагоди ювілею Андріюка Л.В. / Congratulations on the occasion of the anniversary of Andriyuk L. V.  . . . . . . 83-84

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ / INFORMATION FOR AUTHOR . . . . . . . . . . . . 85-87

 

 

Prints_3_2021_Cover_Fitoterapia_Magazin_431_303_301021_li_240122