title zmist

ЗМІСТ

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦІЯ \ MEDICINE. PHARMACEUTICAL

 Мембранотропна дія фітопрепаратів. Надія ГОРЧАКОВА, Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Тетяна ГАРНИК, Олена ШУМЕЙКО, Олена КЛИМЕНКО.\ Nadiya GORCHAKOVA, Igor BELENICHEV, Tatyana HARNYK, Olena SHUMEYKO, Olena KLYMENKO. Membranotropic action of phytodrugs…………5

Membranotropic action of phytodrugs. Nadiya GORCHAKOVA, Igor BELENICHEV, Tatyana HARNYK, Olena SHUMEYKO, Olena KLYMENKO. ……………….11

 Доцільність застосування методу класичної гомеопатії в сучасній медицині на прикладі гомеопатичного препарату Avena sativa (огляд літератури). Лариса ГУЦОЛ. \ Larysa HUTSOL. The expediency of applying the method of Classical Homeopathy in modern medicine on the example of the homeopathic remedy Avena sativa (literature review)………………..17

 Дослідження антигіперглікемічних властивостей нової фітокомпозиції на моделі цукрового діабету 2-го типу. Надія КОНОНЕНКО, Марія ТАНСЬКА \ Nadiia KONONENKO, Mariia TANSKA. Study of antihyperglycemical properties of a new phytocomposition on the type 2 diabetes model …………….22

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ. ДИСКУСІЇ \ PHІSICAL THERAPY. ERGOTHERAPY. DISCUSSIONS

 Вплив комплексної психофізіологічної аудіовібровізуалізації тибетськими чашами на рівень психологічного благополуччя біженців – результати досліджень у період війни. Наталія ПОЗМОГОВА, Надія БОГДАНОВСЬКА, Кирило БОЙЧЕНКО, Володимир МАШИР, Анна РУДЕНКО. / Natalia POZMOHOVA, Nadiya BOHDANOVSKA, Cyril BOІCHENKO, Volodymyr MASHIR, Anna RUDENKO. The influence of the complex program of psychophysiological audio-vibrovisualization with Tibetan bowls on the level of psychological well-being of Ukrainian refugees ………27

 Комплексна реабілітаційна програма відновлення осіб із контузією. Ольга КОВАЛЬОВА, Олена БУРКА, Людмила ШУБА, Алла КОВАЛЬОВА, Кристина ЯНИЦЬКА./ Olha KOVALOVA, Olena BURKA, Liudmyla SHUBA, Alla KOVALEVA, Kristina YANITSKAYA. Comprehensive rehabilitation program for persons with post-concussion syndrome……………………….33

Olha KOVALOVA, Olena BURKA, Liudmyla SHUBA, Alla KOVALEVA, Kristina YANITSKAYA. Comprehensive rehabilitation program for persons with post-concussion syndrome ………………….41

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ / BIOLOGICAL. PHARMACEUTICAL

 Дослідження цукрознижувальної активності сухого екстракту з листків стевії медоносної. Світлана МАРЧИШИН, Надія ПАСЄЧКО, Людмила СЛОБОДЯНЮК, Лілія БУДНЯК, Галина КОЗИР, Алла ХОМІЦЬКА./ Svitlana MARCHYSHYN, Nadiya PASYECHKO, Liudmyla SLOBODIANIUK, Liliia BUDNІAK, Galyna KOZYR, Alla KHOMITSKA. Study of sugar-lowering activity of dry extract from stevia leaves…………..48

 Дослідження петіолярних анатомічних ознак дуба звичайного (Quercus robur L.) і дуба червоного (Quercus Rubra L.) та їх значення для мікродіагностики сировини. Олена КОНОВАЛОВА, Ольга ЩЕРБАКОВА, Тетяна ОМЕЛЬКОВЕЦЬ, Марія КАЛІСТА, Ірина ГУРТОВЕНКО, Наталя СИДОРА, Катерина НОВОСАД./ Olena KONOVALOVA, Olha SHCHERBAKOVA, Tetiana OMELKOVETS, Mariia KALISTA, Iryna HURTOVETKO, Natalia SYDORA, Kateryna NOVOSAD. Study of petiolary anatomical features of common oak (Quercus robur L.) and red oak (Quercus rubra L.) and their significance for microdiagnostics of raw materials………………………………..57

Olena KONOVALOVA, Olha SHCHERBAKOVA, Tetiana OMELKOVETS, Mariia KALISTA, Iryna HURTOVETKO, Natalia SYDORA, Kateryna NOVOSAD. Study of petiolary anatomical features of common oak (Quercus robur L.) and red oak (Quercus rubra L.) and their significance for microdiagnostics of raw materials…..71

 Дослідження вмісту флавоноїдів у фітосубстанціях з трави айстри новобельгійської (Aster novi-belgii L.). Лілія БУДНЯК, Ольга СТОРОЖУК, Світлана МАРЧИШИН, Ольга ДЕМИДЯК./ Liliia BUDNІAK, Olha STOROZHUK, Svitlana MARCHYSHYN, Olha DEMYDIAK. Study of flavonoid content in phytosubstances from Aster novi-belgii L. herb……….84

 Дослідження кислот органічних і гідроксикоричних у коренях Hydrangea arborescens L. Людмила МОСУЛА, Вікторія МОСУЛА, Лілія БУДНЯК./ Liudmila MOSULA, Viktoria MOSULA, Liliia BUDNІAK. Research of organic and hydroxycinnamic acids in the roots of Hydrangea arborescens L. ……88

 Морфолого-анатомічне вивчення трави шавлії блискучої (Salvia splendens sellow ex roem. et schultes grass). Юлія БЕРКАЛО, Вікторія КУЗНЄЦОВА. / Yulia BERKALO, Viktoriia KUZNIETSOVA. Morphological and anatomical study of Salvia splendens sellow ex roem. et schultes grass……………….94

 Визначення вмісту поліфенолів і флавоноїдів у витяжках із трави щавнату. Лілія БУДНЯК, Тарас МИХАЙЛЮК, Оксана МИХАЙЛЮК./ Liliia BUDNІAK, Taras MYKHAILIUK, Oksana MYKHAILIUK. Determination of the content of polyphenols and lavonoids in raw sorrel herb extracts……………………………101

Investigation of pharmacotechnological and physicochemical characteristics of dense carrot extract and its tablet mixtures with auxiliary substances. Inna KOVALEVSKA, Viktoria VERKHOVOD ………….106

 

info_for_autors 19