title zmist

 

ЗМІСТ

МЕДИЦИНА / MEDICINE

Principles of metabolithotropic therapy in pediatric practice. Сlinical and pharmacological characteristics of modern metabolithotropic agents (part 2). Igor BELENICHEV, Nadezhda GORCHAKOVA, Oleh KUCHKOVSKYI, Victor RYZHENKO, Iryna VARAVKA, Pavlo VARVANSKYI, Ella GOROVA. …………………..5

Принципи метаболітотропної терапії у педіатричній практиці. Клініко-фармакологічна характеристика сучасних метаболітотропних засобів (частина 2). Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Надія ГОРЧАКОВА, Олег КУЧКОВСЬКИЙ, Віктор РИЖЕНКО, Ірина ВАРАВКА, Павло ВАРВАНСЬКИЙ, Елла ГОРОВА / Principles of metabolithotropic therapy in pediatric practice. Сlinical and pharmacological characteristics of modern metabolithotropic agents (part 2). Igor BELENICHEV, Nadezhda GORCHAKOVA, Oleh KUCHKOVSKYI, Victor RYZHENKO, Iryna VARAVKA, Pavlo VARVANSKYI, Ella GOROVA. ……30

Застосування біологічно активних компонентів мінерального, синтетичного та фіто- й органічного походження для створення кровоспинних засобів місцевої дії. Традиції та сучасність. Сергій АБРАМОВ, Тетяна ГАРНИК, Віталій ГЛАДИШЕВ, Анатолій ГОЖЕНКО, Сергій СОКОЛОВСЬКИЙ, Ігор СОБКО, Герман ТІТОВ, Микола ХМІЛЬ, Таміла ШУМНА, Угіс КЛЕТНИЕКС / Application of biologically active components of mineral, synthetic and phyto- and organic origin for the creation of topically active blood stopping agents. Traditions and modernity. Sergey АBRAMOВ, Tetyana HАRNYK, Vitaly GLADYSHЕV, Anatoly GOZHENKO, Sergey SОKOLOVSKYI, Igor SOBKO, German ТІTOV, Mykola KHMIL, Tamil SHUМNA, Ugіs KLETNIEKS……………………..55

Anatomical features of treatment of limb spastics. Oleksandr SHEVTSOV, Mykhailo LUTENKO, Maksym DYAKOV ……….62

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ. ДИСКУСІЇ / PHІSICAL THERAPY. ERGOTHERAPY. DISCUSSIONS

Особливості фізичної реабілітації хворих з когнітивними та емоційно-афективними порушеннями на фоні хронічної ішемії мозку ІІ стадії. Алла ЄРМОЛАЄВА, Ольга ЛУКОВСЬКА / Peculiarities of physical rehabilitation of patients. with cognitive and emotional-affective disorders against the background of chronic cerebral ischemia of the II stage. Alla YERMOLAIEVA, Olga LUKOVSKAYA …..67

Ефективність фізичної терапії рухових розладів при реконструктивних операціях після переломів проксимального відділу стегнової кістки у пацієнтів з мозковим інсультом в анамнезі. Олена ШКУРУПІЙ, Євген ГЛУЩУК / Effectiveness of physical therapy of movement disorders in reconstructive surgery after fractures of the proximal part of the hip in patients with history of stroke. Olena SKURUPII, Yevhen HLUSHCHUK …………..74

Профілактика травматизму в осіб, які займаються настільним тенісом Олег НЕХАНЕВИЧ, Вікторія БАКУРІДЗЕ-МАНІНА, Євген КАНЮКА, Софія НЕХАНЕВИЧ / Prevention of injuries in people who play table tennis. Oleh NEKHANEVYCH, Viktoriia BAKURIDZE-MANINA, Yevhen KANIUKA, Soެia NEKHANEVYCH ……………………..80

Застосування методів фізичної терапії та ерготерапії в реабілітації дітей із затримкою розвитку психомоторних функцій. Наталія ГРИШУНІНА, Максим МАНІН, Вікторія МОХНА, Ігор ОЛЕКСЕНКО, Олена ЧІЖ. / Application of physical therapy and occupational therapy methods in the rehabilitation of children with delayed development of psycho-motor’s functions. Nаtaly HRYSHUNINA, Maksim MANIN, Viktoria MOCHNA, Igor OLEKSENKO, Olena CHIZH …………………..86

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ / BIOLOGY. PHARMACY

Лікарські властивості і використання субтропічних рослин колекції Хорольського ботанічного саду (повідомлення 1). Володимир КРАСОВСЬКИЙ, Роман ФЕДЬКО, Таїсія ЧЕРНЯК, Олексій ОРЛОВСЬКИЙ. / The medicinal properties and the use of the subtropical plants of the Khorol botanical garden’s collection (notice 1). Volodymyr KRASOVSKYI, Roman FED’KO, Taisiya CHERNIAK, Oleksiy ORLOVSKYI ………………………91

Вивчення антиальтеративної, антипроліферативної та репаративної дії густого екстракту якірців сланких в експерименті. Саидабону ЮНУСОВА / Experimental study of the antialterative, antiproliferative and reparative effect of the thick extract of Tribulus terrestris. Saydabonu YUNUSOVA ………….97

Дослідження якісного складу та визначення кількісного вмісту амінокислот у траві геліопсису соняшникоподібного. Вікторія ПРОЦЬКА / Study of the qualitative composition and determination of the quantitative content of amino acids in the herb of the Heliopsis helianthoides (L) Sweet. Viktoriia PROTSKA ……103

Методично-організаційні підходи залучення фармацевтів у стратегії вакцинації проти грипу хворих на цукровий діабет. Ірина ВЛАСЕНКО, Лена ДАВТЯН / Methodological and organizational approaches of involving pharmacists in the vaccination against influenza strategy for patients with diabetes. Iryna VLASENKO, Lena DAVTIAN ………………………………………….107

НАУКОВІ ЗІБРАННЯ / SCIENTIFIC CONFERENCES

Звіт наукового конгресу з міжнародною участю, залученням молодих учених, студентів «Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпеченні здорового способу життя» / Report of the Scientific Congress with international participation, involving young scientists, students “Synthesis of theory and practice in educational, methodological and clinical support of healthy lifestyles”. ……………………………114

Резолюція Конгресу із міжнародною участю, залученням молодих учених, студентів «Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпеченні здорового способу життя» / Resolution of the Congress with international participation, involving young scientists, students “Synthesis of theory and practice in educational, methodological and clinical support of healthy lifestyles” ………………………………………………………………122