title

 

zmist

 

ЗМІСТ / CONTENTS

МЕДИЦИНА / MEDICINE

Principles of metabolithotropic therapy in pediatric practice. Clinical and pharmacological characteristics of modern metabolithotropic agents (part 1). Igor BELENICHEV, Nadezhda GORCHAKOVA, Oleh KUCHKOVSKYI, Victor RYZHENKO, Iryna VARAVKA, Pavlo VARVANSKYI, Ella GOROVA. …………………..6

Принципи метаболітотропної терапії у педіатричній практиці. Клініко-фармакологічна характеристика сучасних метаболітотропних засобів (частина 1). Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Надія ГОРЧАКОВА, Олег КУЧКОВСЬКИЙ, Віктор РИЖЕНКО, Ірина ВАРАВКА, Павло ВАРВАНСЬКИЙ, Елла ГОРОВА. …….27

Вплив програм лікування на вегетативну дисфункцію у пацієнтів із хронічним панкреатитом. Зоряна САБАТ, Лілія БАБІНЕЦЬ. / Impact of treatment programs on autonomic dysfunction in patients with chronic pancreatitis. Zoriana SABAT, Lilia BABINETS. ……………..49

Аналіз ефективності додаткового включення гепатотрофного засобу до комплексної відновної терапії хронічного панкреатиту у поєднанні з хронічним вірусним гепатитом С. Галина ХОМИН, Лілія БАБІНЕЦЬ, Ірина ГАЛАБІЦЬКА / Eciency of the hepatotrophic agent’ additional inclusion analysis to the complex restorative therapy of chronic pancreatitis in combination with chronic viral hepatitis C. Halyna KHOMYN, Lilia BABINETS, Iryna HALABITSKA. …………………………………………..55

Показники мітохондріального та мікросомального окиснення у печінці щурів при травмах грудної клітки і цукровому діабеті та їх корекція. Оксана МЯЛЮК, Марія МАРУЩАК, Лариса КОРОБКО, Віта ПРОКОПЧУК, Ганна ШАРАПА, Ростислав САБАДИШИН / Оksana MIALIUK, Mariya MARUSHCHAK, Larysa KOROBKO, Vita PROKOPCHUK, Anna SHARAPA, Rostyslav SABADYSHYN. Indicators of mitochondrial and microsomal oxidationin the liver of rats with chest injuries and diabetes, their correction ………………………………………………….63

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ. ДИСКУСІЇ / PHІSICAL THERAPY. ERGOTHERAPY. DISCUSSIONS

Курс – здорова країна. Національна інноваційна стратегія реорганізації та розвитку системи медико-психологічної реабілітації та оздоровлення – засіб забезпечення сталого розвитку української державності. Василь КРУТОВ / Vasily KRUTOV. Course is a healthy country. the national innovative strategy for the reorganization and development of the system of medical and psychological rehabilitation and recovery is a means of ensuring the sustainable development of Ukrainian statehood ………………………………………………….68

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ / BIOLOGY. PHARMACY

Простатопротекторна дія густого екстракту якірців сланких на моделі кріотравми передміхурової залози у щурів. Саіда ЮНУСОВА, Ярослав РОЖКОВСЬКИЙ, Богдан ПРИСТУПА, Світлана БОГАТУ / Saida YUNUSOVA, Yaroslav ROZHKOVSKYI, Bohdan PRYSTUPA, Svitlana BOHATU. Prostate protective eŇect of thick extract of tribulus terrestris on the model of cryotrauma of the prostate gland in rats …………………………………………………….78

Дослідження впливу природи екстрагента на вилучення комплексу біологічно активних речовин із мильнянки лікарської трави та коренів. Лілія КОСТИШИН, Софія ЧОЛАЧ, Світлана МАРЧИШИН, Мар’яна ВАСЕНДА, Ольга ДЕМИДЯК, Наталія ГОРЛАЧУК / Liliya KOSTYSHYN, Sofia CHOLACH, Svitlana MARCHYSHYN, Marjana VASENDA, Olha DEMYDIAK, Natalij HORLACHUK. Research of the influence of the nature of the extracting agent on the extraction of a complex of biologically active substances from soap of the medicinal herb and roots ……………………………….86

Актуальність дослідження фармакологічних властивостей кропиви жалкої (Urtica urens L.) (огляд літератури). Євгенія ЗАЛИГІНА / Yevheniia ZALYHINA. Relevance of the study of the pharmacological properties of burning root (Urtica urens L.) (literature review)……………………..93

НАУКОВІ ЗІБРАННЯ / SCIENTIFIC CONFERENCES

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Наукового конгресу з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпечені здорового способу життя» (25 листопада 2022 р., м. Київ) / INFORMATION LETTER Scientific congress with international participation, involving young scientists, students “Synthesis of theory and practice in educational and methodological and clinical provision of healthy lifestyles” (November 25, 2022, Kyiv)…………………………………….97

ПРОГРАМА Наукового конгресу з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпеченні здорового способу життя» (25 листопада 2022 р., м. Київ) (укр.) / PROGRAM Scientific congress with international participation, involving young scientists, students “Synthesis of theory and practice in educational and methodological and clinical provision of healthy lifestyles” (November 25, 2022, Kyiv) (in Ukrainian) ……………………………………102

PROGRAM Scientific congress with international participation, involving young scientists, students “Synthesis of theory and practice in educational and methodological and clinical provision of healthy lifestyles” (November 25, 2022, Kyiv) ( in English) …………..111

МАТЕРІАЛИ КОНГРЕСУ / MATERIALS OF THE CONGRESS

Погляд на проблему: діагностика у традиційній тибетській медицині – порівняльний аналіз ефективності систем діагностики східної та європейської медицини. Ярослав ГАЛЯН, Ольга СЕМЕНЮТА / Yaroslav GALYAN, Olga SEMENUTA. Perspective on the problem: diagnosis in traditional medicine – comparative analysis of the effectiveness of diagnostic systems in Eastern and European medicine …………………………………………..120

Інформація для авторів / Information for authors ……125