title zmist

МЕДИЦИНА. ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ / MEDICINE. PHІSICAL THERAPY. ERGOTHERAPY

Ганна ЗАЙЧЕНКО, Олена СТРИГА, Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Надія ГОРЧАКОВА, Олег КУЧКОВСЬКИЙ. Вплив ресвератролу на NO/SH-механізми пошкодження нейронів при експериментальній VCD-гіпоестрогенемії /Ganna ZAYCHENKO, Olena STRYGA, Igor BELENICHEV, Nadiya GORCHAKOVA, Oleh KUCHKOVSKYI. Effect of resveratrol on NO/SH-mechanisms of neuron damage in experimental VCD-hypoestrogenemia…………………. 4

Ganna ZAYCHENKO, Olena STRYGA, Igor BELENICHEV, Nadiya GORCHAKOVA, Oleh KUCHKOVSKYI. Effect of resveratrol on NO/SH-mechanisms of neuron damage in experimental VCD-hypoestrogenemia…………………… 13

Parchami Ghazaee SEPIDEH, Tetiana HARNYK, [Viktor TUMANOV], Ella GOROVA, Kateryna MARCHENKO-TOLSTA, Murtaza HAMEED. Anti-cancer potency of phytochemicals against various types of cancer (Review article) ………………….21

Роман РАЗУМНИЙ. Застосування фітозасобів у імунореабілітації хворих, які перехворіли на негоспітальну пневмонію, коморбідну зі стеатозом печінки / Roman RAZUMNYI. Using of herbal remedies in immunorehabilitation of patients who had been ill with community-acquired pneumonia, comorbidity with hepatic steatosis……27

Віталій ГУБЕНКО, Алла ТКАЛІНА, Ольга ЮРИК, Ольга КОВАЛЕНКО, Григорій ТАРАН, Андрій ФЕДОСЕНКО, Сергій СОВГИРА, Наталія СЛОБОДЯНЮК. Мультидисциплінарна реабілітація пацієнтів з попереково-крижовою радикулопатією на основі міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я / Vitalii GUBENKO, Alla TKALINA, Olha YURYK, Olga KOVALENKO, Hryhorii TARAN, Andriy FEDOSENKO, Serhii SOVGYRA, Natalia SLOBODYANYUK. Multidisciplinary rehabilitation of patients with lumbosacral radiculopathy based on the international classifcation of functioning, disability and health……………………..33

Іван ГРИШИН, Ігор ХУДЕЦЬКИЙ, Юлія АНТОНОВА-РАФІ. Фізична терапія при розсіяному склерозі (Огляд літератури) / Ivan HRYSHYN, Igor KHUDETSKYY, Yuliia ANTONOVA-RAFI. Physical therapy for multiple sclerosis (Literature review) …..45

Тарас ЗАМОРСЬКИЙ, Єлизавета ВОРОНЮК, Юлія АНТОНОВА-РАФІ. Динамічне ортезування як метод фізичної терапії в комплексній програмі реабілітації після пластики сухожилків згиначів / Taras ZAMORSKY, Yelyzaveta VORONIUK, Yuliia ANTONOVA-RAFI. Dynamic othoses as a physical therapy method in complex treatmentafter fexors reconstruction ……………..50

Анжела ПРИПУТЕНЬ, Юлія АНТОНОВА-РАФІ. Кінезіологічне тейпування у комплексі програми фізичної терапії осіб з синдромом цервікалгії / Anzhela PRYPUTEN, Yuliia ANTONOVA-RAFI. Kinesiology taping in a complex of program of physical therapy of people with cervicalgia’s syndrome …………55

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ / BIOLOGY. PHARMACY

Ірина ВЛАСЕНКО, Лена ДАВТЯН, Володимир РУДЕНКО. Алгоритм методико-організаційних заходів в аптеках до Всесвітнього дня діабету на етапі профілактики цукрового діабету / Iryna VLASENKO, Lena DAVTIAN, Volodymyr RUDENKO. Algorithm of methodological and organizational campaigns in pharmacies dedicaed to the World Diabetes Day at the stage of prevention of diabetes …………………………………60

Надія КОВАЛЬСЬКА, Олександра СОЛОГУБ, Дар’я ЧИЧЕРІНА, Уляна КАРПЮК. Аналіз асортименту дієтичних добавок сучасного фармацевтичного ринку України на основі лікарської рослинної сировини, що підтримують функції органів травлення / Nadiia KOVALSKA, Alexandra SOLOGUB, Darya CHYCHERINA, Uliana KARPIUK. Analysis of the range of dietary supplements in the modern pharmaceutical market of Ukraine based on medicinal plant raw materials which support the functions of the digestive organs……………………………………………67

Галина СЛІПЧЕНКО, Олена РУБАН. Дослідження стабільності емульгелю з шоломниці байкальської екстрактом сухим у процесі зберігання / Halyna SLIPCHENKO, Olena RUBAN. Investigation of the stability of the emulsion from the scutellaria baicalensis extract dry during storage ………………………………74

Вікторія ХОДАКІВСЬКА, Ірина ЛУЦАК, Надія СЕНЬКІВ. Порівняльний аналіз кількісного вмісту тимолу та карвакролу у лікарських рослинах родини Lamiaceae L. / Viktoria KHODAKIVSKA, Iryna LUTSAK, Nadiya SЕNKIV. Comparative analysis of the quantitative content of thymol and carvacrol in medicinal plants of the family Lamiaceae L. …………78

Пам’яті Віктора Андрійовича Туманова / In memory of Viktor Andriyovych Tumanov……………………85

Звіт пресконференції з міжнародною участю / Press conference report with international participation………….86

Інформація для авторів / Information for author……………88

 

16